Ubytovací řád

Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích služeb

 1. Tento ubytovací řád obsahuje všeobecné podmínky poskytování ubytování v ubytovacím zařízení na adrese Kobyliské náměstí 1000/1, 18200 Praha provozovaném Místní komunitou Salesiánů Dona Boska v Praze – Kobylisích, IČO: 70841888, se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, 18200 Praha (dále i jen „ubytovatel“).
 2. Ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům ubytovací a případně též další související služby v rozsahu a termínech určených smlouvou o ubytování a tímto ubytovacím řádem. V případě rozporu mezi tímto ubytovacím řádem a smlouvou, mají přednost ujednání obsažená v individuální smlouvě. V záležitostech neupravených smlouvou o ubytování/ubytovacím řádem se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Cena ubytovacích služeb se řídí ceníkem ubytovacích služeb vydaným ubytovatelem. Aktuální ceník ubytovacích služeb je dostupný zde: https://salesianikobylisy.cz/cenik-ubytovani.
 4. Ubytovací služby je možné objednávat (rezervovat) pouze e-mailem na adrese ubytovani@salesianikobylisy.cz.
 5. Smlouva o ubytování vzniká v okamžiku bezvýhradného potvrzení objednávky (rezervace) ubytovatelem a uhrazení ceny ubytovacích služeb ze strany hosta, příp. toho, kdo učinil objednávku. Ubytovatel vyrozumí hosta, příp. toho, kdo učinil objednávku, zpravidla do 48 hodin od obdržení objednávky o tom, zda objednávku potvrzuje. Pokud ubytovatel objednávku potvrdí, vystaví současně potvrzení obsahující shrnutí objednaných ubytovacích služeb a vystaví fakturu k úhradě ceny ubytovacích služeb. Faktura je splatná obvykle 14 dnů od data vystavení, nejpozději však před nástupem k čerpání ubytovacích služeb, pokud ubytování má být zahájeno dříve než 14 dnů od vystavení faktury. V případě neuhrazení plné ceny ubytovacích služeb v termínu splatnosti se rezervace ubytování automaticky ruší, resp. rezervovaný termín ubytování se automaticky uvolňuje pro jiné zájemce. Cenu ubytování je možné hradit bankovním převodem (platební údaje uvedeny na faktuře) nebo výjimečně v hotovosti do pokladny ubytovatele.
 6. Objednávky na ubytování v období září – srpen následujícího školního roku přijímá ubytovatel nejdříve od června. Ubytovatel nepřijímá z provozně-personálních důvodů objednávky na ubytování na dny vánočních svátků a na silvestra.
 7. Čerpání ubytovacích služeb je možné stornovat, tj. zrušit (zcela nebo částečně) již uzavřenou smlouvu o ubytování, a to písemnou formou (e-mailem zaslaným na adresu ubytovaci@salesianikobylisy.cz nebo doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla ubytovatele). Ke stornu ubytování je třeba připojit potvrzení o zaplacení ceny ubytování. V případě storna ubytovacích služeb vzniká ubytovateli právo na stornopoplatek, který ubytovatel účtuje za každého hosta, pro kterého bylo ubytování zrušeno, a to stanoveným procentem z celkové ceny ubytovacích služeb pro takového hosta. Výše stornopoplatků je stanovena takto:

Pokud host zrušení pobyt:

7 – 0 dnů před příjezdem – stornopoplatek činí 100 % z ceny ubytování

14  - 7 dnů před příjezdem – stornopoplatek činí 75 % z ceny ubytování

21 – 14 dnů před příjezdem – stornopoplatek činí 50 % z ceny ubytování

31 – 21 dnů před příjezdem – stornopoplatek činí 25 % z ceny ubytování

Za změnu osoby hosta se neúčtuje žádný poplatek.

Stornopoplatek ubytovatel započte proti již uhrazené ceně za ubytovací služby.

 1. V případě tzv. no-show (tedy v případě, pokud se host nedostavil k čerpání ubytovacích služeb) je host povinen uhradit ubytovateli 100 % ceny ubytování.
 2. Ve výjimečných případech, kdy ubytovateli brání v poskytnutí ubytovacích služeb vyšší moc, je ubytovatel oprávněn dohodnout se s hostem na změně podmínek ubytování (např. na jiném termínu čerpání ubytovacích služeb) nebo je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování jednostranně zrušit. V případě zrušení smlouvy z tohoto důvodu je ubytovatel povinen hostovi vrátit celou již uhrazenou cenu ubytovacích služeb.
 3. Vznikne-li ubytovateli povinnost vrátit hostovi jakékoliv peněžní plnění (např. v případě provedeného storna již zaplacených ubytovacích služeb nebo v případe postupu dle odst. 9), bude příslušná peněžní částka ubytovatelem vrácena ve prospěch hosta přednostně bankovním převodem na účet, ze kterého byly příslušné prostředky ve prospěch ubytovatele uhrazeny, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne vzniku povinnosti ubytovatele vrátit peněžní plnění hostovi, ledaže se strany v konkrétním případě výslovně dohodnou jinak.
 4. Ubytovatel může ubytovat pouze hosta, který předloží při nástupu k ubytování svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
 5. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, vždy však pouze na sjednané nebo vyšší úrovni poskytovaných služeb.
 6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl ubytován původně.
 7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je ubytovatel povinen přijmout hosta k ubytování nejdříve v 15.00 hodin a nejpozději v 20.00 hodin sjednaného dne začátku ubytování. Nedostaví-li se host k ubytování nejpozději do 20.00 hodin prvního dne ubytování a nepožádá-li v této lhůtě alespoň telefonicky o zachování rezervace pokoje, není ubytovatel povinen dále rezervovat příslušný pokoj
  a je oprávněn využít jej jinak. Při skončení ubytování je host povinen pokoj opustit nejpozději do 10.00 hodin, pokud se nedohodne s ubytovatelem opuštění pokoje později.
 8. Ubytovatel odpovídá za věci vnesené hostem nebo pro hosta do prostor určených k ubytování nebo k uložení věcí ve smyslu § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. Host je povinen dbát na bezpečnost svých věcí, neponechávat na pokoji bez dozoru finanční prostředky ani jiné cennosti.
 9. Host je oprávněn užívat pokoj, na němž je ubytován, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení po celou dobu ubytování sjednanou ve smlouvě. Host však není oprávněn užívat prostory v budově, které nesouvisí s poskytováním ubytování.
 10. V pokoji nebo společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu ubytovatele jakkoliv přemísťovat jakákoliv zařízení, provádět jakékoliv úpravy anebo jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.
 11. Host nesmí vnášet bez předchozího povolení ubytovatele na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž uložení je vyhrazeno jiné místo, ani předměty nebezpečné, jako např. zbraně, výbušniny, omamné látky či jiné nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta.
 12. V ubytovacím zařízení a zvláště v prostorách určených pro ubytování nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí, případně masážní strojky, sušiče vlasů, elektrické zubní kartáčky apod.), nabíječek pro mobilní telefony a nabíječek pro notebooky, tablety, fotoaparáty a podobná zařízení, to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nemají žádné technické vady a splňují veškeré atesty a homologace dle právních předpisů ČR anebo EU.
 13. Host nesmí kouřit v žádných prostorách ubytovacího zařízení.
 14. Host je povinen vždy při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji všechny vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít okna a dveře. Při skončení ubytování je host též povinen odevzdat ubytovateli klíče od pokoje.
 15. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji anebo ostatních prostorách ubytovacího zařízení. Za škody, které děti bez dozoru způsobí, jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, resp. osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
 16. V ubytovacím zařízení není dovoleno mít žádná domácí zvířata (a to ani psi nebo kočky).
 17. Host nesmí umožnit vstup do budovy ubytovacího zařízení žádné osobě, která není současně v ubytovacím zařízení též ubytována.
 18. V době od 22.00 bod. do 7.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 19. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů.
 20. Případné závady na vybavení pokoje či jiné stížnosti nebo reklamace hostů anebo případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovatele přijímá ubytovatel prostřednictvím e-mailové adresy ubytovani@salesianikobylisy.cz. Každý host je oprávněn využít též možnosti mimosoudního řešení sporů dle odst. 30. písm. g) tohoto ubytovacího řádu. Reklamaci týkající se rozsahu nebo kvality poskytovaných ubytovacích služeb je host povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po zjištění závad tak, aby případné závady mohly být ubytovatelem co nejdříve odstraněny. O reklamaci bude mezi hostem a ubytovatelem sepsán písemný záznam ve dvou vyhotoveních (jedno pro hosta, jedno pro ubytovatele), který podepisuje host i ubytovatel.
 21. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a dobré mravy. V případě, že host porušuje tento ubytovací řád nebo dobré mravy, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích anebo též dalších služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez poskytování jakékoliv náhrady pro hosta.
 22. Podrobná informace o zpracování osobních údajů hostů v souvislosti s ubytováním je uvedena na zde: https://salesianikobylisy.cz/gdpr 
 23. Součástí tohoto ubytovacího řádu jsou následující informace pro spotřebitele poskytované dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):
  1. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze – Kobylisích, IČO: 70841888, se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, 18200 Praha, adresa pro doručování elektronické pošty: ubytovani@salesianikobylisy.cz, telefonní číslo: +420 283 029 111
  2. hlavní předmět podnikání ubytovatele: hostinská činnost včetně poskytování ubytovacích služeb;
  3. označení služby: ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům ubytovací a další služby, a to na základě podmínek sjednaných v konkrétní smlouvě o ubytování;
  4. cena poskytované služby: celková cena za poskytované služby odpovídá ceně uvedené v ceníku popsaném v odst. 3. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky s výjimkou tzv. poplatku z pobytu, který je host povinen uhradit zvlášť mimo cenu samotných ubytovacích služeb;
  5. způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol budou uvedeny na faktuře vystavené ubytovatelem; objednané služby budou ubytovanému hostu poskytnuty v termínech a způsobem stanovenými smlouvou o ubytování;
  6. náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;
  7. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
  8. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu; storno-podmínky uvedené v tomto ubytovacím řádu tím nejsou dotčeny;
  9. označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;
  10. údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.
 1. Toto znění ubytovacího řádu platí od 1.3.2022.
 2. Ubytovatel je oprávněn změnit či upravit tento ubytovací řád anebo ceník ubytovacích služeb, přičemž taková změna je účinná od data zveřejnění na webových stránkách ubytovatele https://salesianikobylisy.cz/ubytovani. V případě takové změny se však příslušná úprava ubytovacího řádu/ceníku nevztahuje na podmínky smluv o ubytování, které byly uzavřeny na základě objednávky (rezervace) ubytovacích služeb učiněné ještě před datem účinnosti změn ubytovacího řádu/ceníku.