Informace o zpracování osobních údajů 


Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze – Kobylisích, IČO: 70841888, se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, 182 00 Praha (dále i jen „správce“) zpracovává jako správce v souvislosti se svojí podnikatelskou činností v oblasti poskytování ubytovacích a stravovacích služeb osobní údaje svých zákazníků, tj. osob čerpajících ubytovací anebo stravovací služby, a potencionálních zákazníků (dále dohromady i jen „subjekty údajů“).
Správce nepředává osobní údaje, které zpracovává, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii), ani žádné mezinárodní organizaci.
Při zpracování osobních údajů ze strany správce nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. 
Subjekty údajů mají vůči správci následující práva:


- právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů)
- právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (tj. právo žádat o provedení opravy nepřesného osobního údaje, který se týká příslušného subjektu údajů, nebo právo žádat o doplnění neúplných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají)
- právo na výmaz - tzv. právo být zapomenut (tj. právo žádat o výmaz osobních údajů, které se týkají příslušného subjektu údajů, pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně, pokud již nejsou potřebné nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují převažující oprávněného důvody ubytovatele pro zpracování)
- právo na omezení zpracování (tj. právo žádat, aby správce omezil zpracování osobních údajů příslušného subjektu údajů pouze na jejich uložení, pokud zpracování je protiprávní, není již potřebné nebo pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování) 
- právo vznést námitku proti zpracování (tj. právo subjektu údajů vnést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování svých osobních údajů založenému na oprávněném zájmu, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování převažující nad zájmem subjektu údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků)

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu kobylisy@sdb.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla správce. Jelikož zpracování osobních údajů není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů (tzv. právo na portabilitu).
Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je jakkoliv závadné, má kdykoliv právo obrátit se se svojí stížností na statutární orgán správce anebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (více na www.uoou.cz).
Účel a právní základ zpracování
Účelem a právním základem zpracování osobních údajů subjektů údajů je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů (příp. osobou, která obstarala poskytnutí ubytovacích či stravovacích služeb pro subjekt údajů), včetně následného uplatňování a vymáhání nároků z takových smluv vyplývajících nebo s nimi souvisejících.
Účelem a právním základem zpracování je rovněž plnění zákonných povinností správce spojených zejména s povinností vést evidenci ubytovaných hostů (ve formě domovní knihy či jiné podobné evidence ubytovaných) a s povinností ohlašovat údaje o ubytovaných různým orgánům veřejné správy ČR (např. cizinecké policii), dle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích atp.   
Příjemci osobních údajů
Údaje subjektů údajů mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností správce následujícím příjemcům: cizinecká policie ČR, orgány daňové správy, auditoři, daňoví či právní poradci (v rozsahu nezbytně nutném při poskytování služeb pro správce), exekutorské úřady, insolvenční soudy a insolvenční správci, obce či další orgány veřejné správy ČR (v rámci výkonu jejich působnosti). 
Zpracováním osobních údajů subjektů údajů mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných správcem, poskytovatelé účetních služeb a souvisejícího výkaznictví, poskytovatelé služeb datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé služeb souvisejících s vymáháním nároků z uzavřených smluv. 
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání poskytování ubytovacích/stravovacích služeb a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněny či vymáhány jakékoliv nároky s poskytovanými službami jakkoliv související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby (zejména domovní kniha, evidenční kniha, daňové či účetní doklady, atp.), jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby. 
Osobní údaje potencionálních zákazníků jsou uchovávány po dobu přípravy a vyjednávání podmínek eventuální smlouvy, na jejímž základě by zákazníci měli čerpat u správce ubytovací/stravovací služby. Pokud k uzavření smlouvy (ani k faktickému čerpání služeb) nedojde, osobní údaje nejsou dále uchovávány.  
Požadavek poskytnutí osobních údajů
V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti správce, případně pro přípravu, uzavření a plnění (včetně vymáhání) smlouvy, na jejímž základě jsou klientovi poskytovány služby, je poskytnutí osobních údajů subjektu údajů zákonným či smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke vzniku příslušného smluvního vztahu, resp. k čerpání ubytovacích či stravovacího služeb u správce.