Všeobecné obchodní podmínky - Jídelna

  1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Místní komunity Salesiánů Dona Boska v Praze - Kobylisích, se sídlem Kobyliské nám. 640/11, 18200 Praha 8, IČO: 70841888 (dále jen „Provozovatel“) upravují obecná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která u Provozovatele objednává stravovací služby (dále jen „Klient“).

1.2. Tyto VOP se vztahují na právní vztahy mezi Klientem a Provozovatelem při poskytování stravovacích služeb a na další právní vztahy z těchto vztahů odvozených. Čerpáním služeb Klient vyjadřuje souhlas s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.

1.3. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky, právní vztahy výslovně neupravené smlouvou a VOP se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Klientem bude vedena v českém jazyce.

1.4. Službami Provozovatele je poskytování poledních obědových menu a s tím spojené služby poskytované Provozovatelem nebo jeho smluvními partnery (dále i jen „stravovací služby“). Předmětem smlouvy je zajištění stravovacích služeb Klientovi ve sjednaném rozsahu na základě jeho předchozí objednávky.

  1. Objednávání stravovacích služeb

2.1. Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze - Kobylisích poskytuje stravovací služby pro veřejnost.

2.2. Objednávku stravovacích služeb je možné učinit pouze prostřednictvím internetového formuláře na www.jidelna.cz (dále i jen „objednávkový systém“).

2.3. Každý zájemce o poskytování stravovacích služeb, který doposud není Klientem Provozovatele, oznámí Provozovateli zájem o objednání stravovacích služeb písemně, vyplněním přihlášky ke stravování, kterou odešle na e-mailovou adresu kobylisy@sdb.cz Na základě této přihlášky zašle Provozovatel Klientovi přístupové údaje do objednávkového systému, které budou sloužit k objednávání příslušných stravovacích služeb.

2.4. Každý Klient je oprávněn objednat v objednávkovém systému na jeden den obědová menu nejvýše pro 3 osoby. Pokud má Klient zájem objednat obědová menu pro více osob, je možné odeslat poptávku na e-mailovou adresu kobylisy@sdb.cz a domluvit individuální postup.

2.5. Objednávání stravovacích služeb na příslušný kalendářní den je možné nejpozději do 6.00 hodin příslušného kalendářního dne. Storno stravovacích služeb (viz čl. 6) na příslušný kalendářní den je možné nejpozději do 6.00 hodin příslušného kalendářního dne.

2.6. Odesláním objednávky Klient stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a že s nimi souhlasí. Náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.7. Údaje uvedené Klientem v objednávce považuje Provozovatel za správné.

2.8. Provozovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

2.9. Využíváním poskytovaných služeb Klient souhlasí s úplným zněním těchto VOP, pokud Klient s některou částí VOP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat.

2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo VOP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů přede dnem účinnosti změny. Změny VOP se nevztahuje na objednávky již Klientem učiněné před nabytím účinnosti změny VOP.

  1. Časové a místní vymezení

3.1. Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem je uzavřena po řádném odeslání objednávky Klientem v objednávkovém systému.

3.2. Poskytování stravovacích služeb se uskutečňuje každý všední den v čase 12.15 – 13.00 hodin.

3.3. V průběhu měsíce července nejsou stravovací služby poskytovány.

3.4. Obědová menu jsou vydávána v budově Místní komunity Salesiánů Dona Boska v Praze – Kobylisích, na adrese Kobyliské nám. 640/11, 182 00 Praha 8.

3.5. Vstup do budovy je možný pouze přes recepci.

  1. Cena stravovacích služeb a platební podmínky

4.1. Cena obědového menu činí částku ve výši 100,- Kč bez DPH. Pokud se Provozovatel stane plátcem DPH, je oprávněn a povinen zvýšit sjednanou cenu obědového menu o příslušnou sazbu DPH stanovenou právním předpisem.

4.2. V ceně obědového menu je zahrnuta:

4.3. Cena stravovacích služeb je splatná na základě faktury vystavené Provozovatelem.

4.4. Provozovatel vystaví Klientovi fakturu na objednané stravovací služby vždy do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly stravovací služby Klientovi poskytnuty.  Faktura bude Klientovi doručována prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu, kterou Klient Provozovateli sdělí.

4.5. Faktura je splatná do 14 dní ode dne jejího vystavení, na bankovní účet Provozovatele uvedený ve faktuře.

4.6. Závazek Klienta uhradit fakturu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

  1. Ochrana osobních údajů

5.1. V souvislosti s poskytováním stravovacích služeb zpracovává Provozovatel osobní údaje klienta v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

5.2. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde: https://salesianikobylisy.cz/gdpr 

  1. Zrušení objednávky stravovacích služeb

6.1. Zrušení objednávky stravovacích služeb (tzv. „storno“), je Klient povinen uskutečnit prostřednictvím objednávkového systému.

6.2. Zrušení objednávky stravovacích služeb je možné nejpozději do 6.00 hodin příslušného kalendářního dne, na který byla objednávka služeb uskutečněna.

6.3. Při zrušení objednávky stravovacích služeb v termínu dle čl. 6.2. výše neúčtuje Provozovatel Klientovi žádné stornovací poplatky.

6.4. Pokud ke zrušení objednávky nedojde ve lhůtě dle čl. 6.2. výše a Klient si objednané obědové menu nevyzvedne, bude mu Provozovatelem účtována cena takového menu, jako kdyby byly stravovací služby řádně čerpány.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1. Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu s Provozovatelem určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

7.2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Provozovatele.

7.3. Toto aktuální znění VOP je platné a účinné od 1. 3. 2022.